Serveis i àrees principals d'actuació.

Cicle de l'aigua.

Depuració d'Aigües Residuals.

 • Estudi de millora dels processos i instal·lacions.
 • Seguiment i explotació de depuradores d'aigües residuals urbanes i industrials (+ info).
 • Projectes i direccions d'obres de construcció d'Estacions Depuradores d'Aigües Residuals Urbanes. PHILAE ha dut a terme la direcció de les obres de l'EDAR de Bonastre (Baix Penedès) a la província de Tarragona, actuació de la que també es va realitzar el projecte constructiu.
 • Desde gener de 2015 Philae Ingeniería de Projectes realitza l'assessorament a l'explotació, manteniment y procés de depuració de la instal·lació de sanejament de l'EDAR de Masos de Vespella (T.M. de Vespella de Gaià). Aquest projecte ha obtingut el premi d'iniciativa de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona de l'any 2015.

Sanejament.

 • Plans directors de clavegueram.
 • Projecte i direcció d'obra de col·lectors d'aigües residuals i pluvials, drenatges i d'endegaments de rius i rieres.
 • Dipòsits de pluvials i anti-DSU.
 • Estacions de bombament.

Abastament d'aigua potable (+ info).

 • Plans Directors d'aigua potable.
 • Estudis, memòries valorades, projectes i direcció d'obres d'abastament en alta (captació, tractament, regulació, distribució, ...)
 • Estudis de tarifes i anàlisi econòmic del servei d'abastament.

Estudis d'inundabilitat.

Legalització de pous.

Regadiu.

 • Estudis de viabilitat i projectes d'obres de regadiu: captació, basses de regulació, canonades de transport, xarxa de distribució, etc.

Enginyeria municipal. Urbanisme. Urbanització.

 • Projectes i direccions d'obres d'urbanització (especialment de millora de serveis urbanístics: clavegueram, enllumenat, abastament d'aigua, gas, etc..)
 • Dictàmens d'obres d'urbanització.
 • Plans Directors d'Urbanització. Estudis d'obertura de nous vials.
 • Plans Directors d'Enllumenat. Estudis d'eficiència energètica i de tarifes en l'enllumenat públic
 • Estudis d'accessibilitat i de mobilitat.
 • Càlculs elèctrics. Legalització d'instal·lacions.
 • Planejament Urbanístic. Planejament derivat: Plans Parcials, Plans Especials, Modificacions de Planejament, etc.
 • Projecte i direcció d'obra d'estacions de recàrrega de vehicles elèctrics

Enginyeria civil.

Estudis tècnics per l'administració.

Enginyeria ambiental.

 • Estudis d'impacte ambiental i estudis d'impacte paisatgístic.
 • Agendes 21.
 • Estudis ambientals. Implantació de mesures de sostenibilitat.
 • Estudis de viabilitat, tramitació i projectes de plantes de compostatge.
 • Estudis d'eficiència energètica.
 • Mapes acústics.

Project Management.

Direcció Integrada de Projectes d'obres de construcció pública i privada en l'àmbit de l'obra civil i edificació.

Philae Enginyeria de Projectes S.L. ha dut a terme el project management de la construcció del nou edifici de la seu corporativa de MRW entre 2010 i 2012.

Project Management de la nova seu corporativa de MRW