Abastament d'aigua potable.

Philae Enginyeria de Projectes té una gran experiència en el desenvolupament de projectes integrals de millora dels sistemes d'abastament, especialment en municipis petits i mitjans autosuficients en matèria de subministrament d'aigua potable, intervenint en totes les fases de la inversió:

  • Plans Directors d'Abastament (Philae ha redactat més de 50 plans directors d'abastament, principalment en municipis de la província de Tarragona i Lleida).
  • Memòries valorades i tramitació de la documentació necessària per aconseguir subvencions de les diferents administracions.
  • Estudis d'alternatives per a la millora de l'abastament.
  • Projectes constructius i documentació necessària per a la licitació d'obres.
  • Direccions d'obres, coordinació de seguretat i salut, i redacció de projectes "as built".
  • Assessorament en l'explotació dels sistemes d'abastament: control de fuites, analítiques de qualitat, sistemes de tractament i potabilització, telecontrol, millora eficiència energètica en els bombaments, etc...